moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

奇點國峰:罷免非執董因唔睇email

【明報專訊】相信好少打工仔會鍾意睇公司email,有公司嘅非執行董事據指因為唔睇email、文件被人炒咗;被炒嘅條氣當然唔順,就話被炒實際原因係唔同意公司發新股。

噚日奇點國峰(1280)公布,公司上月底罷免嘅非執董徐紅紅出嚟反駁,話被炒原因係唔同意認購事項、即係指1月中奇峰配售4386萬股新股畀劉楊,集資淨得2996萬元呢單交易。不過,公司董事會重申,徐紅紅所宣稱嘅事「毫無根據且未經證實。」

公告強調,董事會炒佢係因為佢擔任非執董期間,成日開會前唔睇文件、唔睇email,搞到董事會工作同流程有不必要嘅延誤,又唔知佢哋討論緊啲咩。公司仲話,討論認購事項嘅董事會會議亦唔例外,一開始已經將有關認購事項提案通知同相關文件send咗email畀佢,但佢都話唔知呢件事。

小琴睇返資料,徐紅紅係2019年獲委任為非執董,2022年股東會奇點重選董事時獲100%得票通過佢續任。佢本身喺天津渤海擔任法律事務及監管部,同埋擔任投資及資產管理部總監,而天津渤海喺1月配售新股前,揸住奇點約5.9%持股,配售後被攤薄至4.98%。睇黎徐點解被炒,又係一件「羅生門」事件。

financepage@mingpao.com

[小琴密語]